06 511 698 03

Disclaimer

Wanneer u de website van Best Water Choice bezoekt of informatie van deze website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de in deze disclaimer beschreven voorwaarden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de website: http://www.waterplaza.nl/ en alle onderliggende of direct gerelateerde pagina’s, welke onder deze domeinnaam vallen;
de uitgever: Best Water Choice, welke gebruik maakt van de handelsnaam Waterplaza
gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren,
bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Toepasbaarheid
Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens
die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatievoorziening
Deze website bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt onderhouden. Ondanks deze zorg
en aandacht kan voor de juistheid en volledigheid ervan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is aan wijzigingen
onderhevig. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als
gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze website.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met
betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en
informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of
informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De uitgever is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit
de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Intellectueel eigendom
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik
door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen
en symbolen van de website te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er
misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door deze website is
geautoriseerd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U als gebruiker bent
verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de
rechten van derden.

De uitgever is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief - maar niet beperkt
tot - schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door
derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Koppeling met sites van derden
Deze internetsite bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de uitgever.
De koppelingen naar website van derden, zijn uitsluitend geboden uit gebruikersgemak. Dit tot doel de branche/ lezers te voorzien van
een ‘startpagina’ met informatie uit de branche. Er is geen zeggenschap over de inhoud van websites van derden en wij kunnen niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze gekoppelde sites. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet
verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die
bestanden in.

Juridische kanttekening bij de site
Alle rechten op de informatie verstrekt via deze internetsite zijn voorbehouden aan Best Water Choice BV, vallen onder het uitsluitende
copyright van de Best Water Choice BV en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat
tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen (Nederland).

Wijzigingen
Best Water Choice BV behoudt het recht deze disclaimer / voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u
gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen.
(c) BWC 2017
Uit deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend